Voda Světla  -  Nový objev 21.století

         Hl.menu   Voda Světla  Audio-přednášky  Zkušenosti   Léčitelství   Přírodní bytosti  Tapety   Knihy   Mozek   Luna

                               Voda Světla  -  Nový objev 21.století                   

         Hl.menu   Voda Světla  Audio-přednášky  Zkušenosti   Léčitelství   Přírodní bytosti  Tapety   Knihy   Mozek   Luna

 

 

 

 

 

Audio přednáška MP3: Potvrdí se předpovědi o roce 2012? (přednáší ing.P.Bičák a J.Marschner)

 

 

 

 

 Download audio MP3

 

Délka trvání -1h 56min


Velikost - 
94Mb

 

 

 

 

Pokud nás chcete podpořit v našich snahách a vyjádřit nám svou podporu,

můžete tak učinit i na náš účet: 40 62 48 02 47/0100

Děkujeme za Vaši přízeň. I z malých darů,

může být probuzená velká radost.

(Do zprávy pro příjemce uvádějte např.: Prednaska duchovní síly kolem nas)

 

 

Reportáž z veřejné přednášky

Potvrdí se předpovědi o roce 2012?


Místo konání: Hradec Králové, dne 17. února 2010

Přednášející: p. Marschner a p. Bičák
Ve středu 17. února 2010 se v Hradci Králové uskutečnila přednáška s názvem „Potvrdí se předpovědi o roce 2012?“, kterou si přišlo poslechnout na tři desítky lidí. Přednáška byla zahájena promítnutím ukázky z katastrofického filmu 2012, načež navázala krátká diskuse s přítomnými, kteří vyjádřili svůj názor na blížící se události světového významu.

Připomněli jsme si, že celé Stvoření představuje celek, v němž se jednotlivé části vzájemně ovlivňují a nesprávné fungování jedné části narušuje harmonii celku. My lidé zde na Zemi jsme násilně oddělili ve svém chápání svět hmoty a svět ducha, čímž způsobujeme disharmonii, nemoc ve Stvoření, a stejně jako u těžké choroby musí být postižený orgán odstraněn, tento svět bude muset být očištěn od všeho zlého a nesprávného. Pověděli jsme si o svobodné vůli, kterou máme, a o tvůrčích schopnostech našich myšlenek. V dnešní době zcela chybí vědění o zodpovědnosti za to, co svými myšlenkami uvádíme do pohybu, za to, k čemu používáme neutrální Boží sílu, která k nám shůry neustále proudí, lidé nehledají souvislosti mezi tím, jak myslí a co se děje ve světě. Člověk byl určen pánem na planetě Zemi, aby ji spravoval. Aby však byl dobrým správcem, je třeba si uvědomit důležitost každého rozhodnutí, které s sebou nese příslušné následky. Duchovní chtění člověka se postupně projevuje i ve všem hmotném.

Mnozí lidé si dnes více než kdy jindy uvědomují, že se něco děje, hledají odpovědi na základní otázky lidské existence, hledají Pravdu. Jak ji však poznat? Věčnou Pravdu přece nelze uchopit pozemským rozumem či smysly. Člověk si zvykl příliš používat svůj rozum spjatý s hmotou, s naším pozemským tělem, a zapomněl naslouchat hlasu svého srdce, svého svědomí, často již neslyší nabádání svého duchovního nitra, které také pochází od věčnosti. Na Zemi během našeho působení zde přišlo již mnoho světlých pomocníků, aby nám ukázali cestu, včetně toho Nejvyššího – Ježíše. Ti všichni nás nabádali, abychom se stali duchovními. Pokud člověk pochopí Ježíšovo poselství, nikdy již nebude chtít zlo, ba naopak – bude chtít jen dobro a přinášet mír. Naší největší oporou má být láska k bližnímu, k celému Stvoření, ke všemu živému. Neustále se máme prosvětlovat, pěstovat krásu a zušlechťovat vše, s čím se setkáme, a činit tak šťastnými sebe i ostatní.

K tomu, abychom nahlédli, jakým způsobem nakládáme s darem Boží síly a co vytváříme, nám pomáhá Zákon zvratného působení, tzv. zákon karmy, který nás vede k poznání zpětných účinků našich myšlenek, slov a činů. Co zasejeme, to také sklidíme. Spolu s tímto zákonem byly do Stvoření vetkány Duchem Božím i dal������í zákony Zkon přitažlivosti stejnorodho, Zákon pohybu (vše se neustále pohybuje v kruhu), Zákon tíže, ale například i zákon rovnováhy mezi dáváním a braním. V dnešní době na nás Zákon zpětného působení doléhá čím dál větší silou, v souvislosti se sílícím tlakem Světla, který vyvolává na povrch vše, co v nás je. Vše mrtvé je nyní oživováno, aby se soudilo – žijeme v době soudu, kdy se k nám vrací vše, co jsme kdy za celá staletí, ba tisíciletí zaseli, což je nutno přijmout jako zcela spravedlivé. Soud, který přináší změnu a očištění, má být pomocí lidem z Lásky a zároveň nám nabízí poslední možnost se změnit.

To, co nás nyní čeká, je součástí dlouhého vývoje celého Stvoření. Cílem lidského bytí má být návrat člověka jako sebevědomého a ušlechtilého lidského ducha do duchovního domova, Ráje, kde žijí a radostně slouží Stvořiteli dokonalí a moudří lidští duchové. Způsob, jak obstát v současném a nadcházejícím dění, je stát se duchovní bytostí, jež dobře naslouchá svému nitru, přijmout vědění a spojit je s vlastním prožitím, stát se svobodným člověkem, který pozná tento svět – co je v něm zakotveno a tím i Vůli svého Stvořitele, s čímž souvisí určitá moudrost. Naučíme se rovněž přijímat nabádání lidských duchů či přírodních bytostí, které nám chtějí pomoci. Aby se nás dění soudu dotklo co nejméně, musíme se stát dobrými a čistými lidmi. Je třeba také znát Pravdu, jež byla z Lásky seslána lidským duchům, kteří touží po Světle, harmonii, čistotě a pravém lidství. Nadcházející soud bude znamenat rozhodnutí o našem budoucím bytí či nebytí, podle toho, na jakou stranu se přikloníme - každý o sobě rozhodne sám. Je a bude velmi důležité udržet si čisté myšlení, jinak by naše tělesná schrána nemusela vydržet zvýšený tlak síly, který bude nyní přivádět k zralosti vše, co je v nás.

Pánové nám připomněli, proč vlastně Ježíš z velké milosti Boží přišel na Zemi – stalo se tak, protože lidstvo kleslo tak hluboko, že již neposlouchalo ani proroky. Již před dvěma tisíci let jsme byli varováni, co přijde, jestliže se nezměníme. O vstupu do vyšších, světlejších úrovní či dokonce do samotného Ráje nebude rozhodovat příslušnost k tomu či onomu náboženství – vždyť téměř všechna náboženství nabádají k cestě dobra, lásky a čistoty. Na čem však skutečně záleží, je náš niterný stav. Pověděli jsme si o Zjevení Janově, v němž se hovoří o sedmi světových obcích – lidé se domnívali, že se jedná o města, ale ve skutečnosti jsou jimi míněny celé vesmíry, včetně našeho nazývaného Efesus. Pan Marschner nám popsal stavbu celého Stvoření a zmínil se o pouti lidských duchovních zárodků, na jejímž konci bychom se měli stát ušlechtilými a prozářenými lidskými duchy. Zákon přitažlivosti stejnorodého se ve Stvoření projevuje tak, že jsou k sobě magneticky přitahováni stejnorodí lidští duchové, což znamená, že po pozemské smrti se lidský duch – v souladu se Zákonem tíže – dostává přesně do takové oblasti, která je s ním stejnorodá – podle stavu svého nitra. Na Zemi přicházejí lidští duchové z různých oblastí, z těch světlejších i těch temnějších, což umožňuje rychlejší vývoj, rychlejší zrání – můžeme zde nalézt spoustu nástrah temna a jeho přisluhovačů, ale i zářivé příklady, které nám mohou pomoci dosáhnout cíle našeho bytí.

Nyní však přichází veliká pomoc zářivého proudu ze Světla, který způsobuje velkou očistu a má připravit půdu pro vznik tzv. tisícileté říše Světla na Zemi. Toto období bychom měli očekávat s nadějí něčeho lepšího a krásného a připravit se na ně – jak pravil Ježíš, měli bychom „vybělit svá roucha a připravit si svítící lampu“ – své zářivé nitro. Budoucí život v tzv. království Božím na Zemi je zaslíben pouze lidem, kteří budou splňovat podmínky čistoty. Až bude totiž Země bytostnými silami očištěna, aby byla panensky čistá předána k výstavbě Božího království na Zemi, povznese se do vyšší, světlejší úrovně, takže se sem v budoucnu budou smět narodit k dokončení svého vývoje jen stejně čistí lidští duchové. V této souvislosti nám byla přiblížena činnost sil přírodního, bytostného druhu, činnost živlů, v jemném zformovaných bytostí.

Jediná cesta, jak se můžeme na nadcházející období proměn života na Zemi připravit, je stát se lepším člověkem, přičemž nám může sloužit jako vodítko známé Mojžíšovo Desatero Božích přikázání – rad, jak zůstat čistým a neobtíženým, k nimž Ježíš přidal „Miluj Boha svého, celým svým srdcem a celou svou myslí.“ a „Miluj bližního svého jako sebe sama.“ Důležité je však nejen v Ježíšova slova věřit, vědět a mluvit o nich, ale především se podle nich řídit v každodenním životě. Ježíšova slova „ten, kdo ve mně věří“ znamenají „ten, kdo žije to, co říkám“. Jedinou „vstupenkou“ do Ráje bude jednou čisté srdce, čistý štít – mít vše odčiněno. Lidé líní se nad hlubšími věcmi zamýšlet a pracovat na sobě, promarňují drahocenné vteřiny života.

Na přednášce jsme všichni dostali obsáhlou odpověď na zásadní otázku: co mohu já udělat pro to, aby vše dopadlo pro mě a pro Zemi co nejlépe? Ujasnili jsme si, že v přítomnosti vytváříme budoucnost – záleží na každém z nás, na každém jednotlivci. Podaří-li se lidstvu proměnit, začne rušit vracející se zpětné účinky a dopad soudu se tak může zmírnit. V tomto spočívá velká naděje a příslib do budoucna. Je proto třeba stát v současném dění vědomě a činně, uskutečnit ve svém nitru návrat k pravé dětskosti, k niterné čistotě a upřímné radostnosti.

V závěru přednášky jsme měli možnost shlédnout nádherné osvěžující snímky z čisté přírody, doprovázené překrásnou hudbou, která nás na chvíli přenesla do světa, jaký by mohl a měl být – čistý, nenarušený nesprávným lidským chtěním, souznějící s tepem dokonalé Boží vůle ve Stvoření. Prezentace nám ukázala, jaké odměny se jednou dostane každému, kdo vpustí Světlo a Lásku do svého nitra a začne ve svém okolí působit jako ona lampa zářící do dáli, jako maják ukazující správný směr.

Ze srdce přeji nám všem hodně trpělivosti a vytrvalosti při práci na sobě a v našem světlém úsilí, v zušlechťování sebe i svého okolí. Budiž Světlo na Zemi!

účastnice přednášky Martina B.

                                                                  Převzato z www.ao-institut.cz

 

 

   

     
 

 

© 2007 Voda Světla