Nemoc padoucnice - Voda Světla

Přejít na obsah
Léčitel Bedřich Kočí - Nemoc padoucnice
Druhá skupina nemocí
Další, velmi často objevující se nemocí je

PADOUCNICE
 
Nemocný padoucnicí je také občas ovládán a pronásledován cizím astrálem, bloudícím to duchem, a to nejčastěji ze msty. Duch tento vyrovnává si také mnohdy s duchem nemocného nevyrovnané účty, někdy i z předcházejícího života. Proto takový nemocný mnoho zkusí, velmi vytrpí, někdy je i připraven o život.
 
Mnoho padoucnicí stižených podařilo se mi duchovní cestou vyléčiti, t.j. zbaviti je pronásledování oním bloudícím duchem. V takových případech prosím nejen za nemocného, ale i za tu bytost, která jej občas ovládá a jemu ubližuje. Mimo to musím vždy laskavě domluviti oné bytosti, ukázati jí, jak si sama škodí, když se jinému mstí a při tom mu ubližuje. Vyzvu ji, aby odpustila tomu, kdo jí snad ublížil, chce-li, aby také jí bylo odpuštěno vše, čím se prohřešila, a požádám ji ve jménu Ježíše Krista, aby od nemocného odešla a více se k němu nevracela.
 
Dále poradím nemocnému, aby, chce-li se uchrániti dalšího ovládnutí i dalších záchvatů, pomodlil se denně Otčenáš za ovládající jej bytost a odevzdával se každého rána i večera pod ochranu Pána, aby si v klidu upřímně a niterně uvědomil, že věří, že bude po celý den nebo celou noc pod jeho svatou ochranou, a v důsledku toho věří, že má-li tak mocnou ochranu, nic zlého nemá a nebude míti k němu přístupu.
 
Tato rada osvědčila se již v mnoha případech.
 
V jednom případě — jednalo se o mladíka asi 24 letého, který míval těžké záchvaty 5 — 6 krát denně, přestaly po mém léčení záchvaty ihned, a po celých devět měsíců se neopakovaly. Po tu dobu totiž odevzdával se mladík tento pod ochranu Spasitele a modlil se za tu bytost, jak jsem mu byl poradil. Když však se záchvaty tak dlouho neobjevily, mladík se domníval, že je již mimo nebezpečí, a přestal se modliti a odevzdávati se pod ochranu Ježíše Krista. Hned třetího dne dostal 7 záchvatů, a musil přijíti ke mně znovu. Z toho je vidno, jak důležité je uposlechnouti rad, které nemocnému v takovém případě dávám.
 
V Abbazii sešel jsem se s jednou dámou, která byla ovládnuta dvěma bytostmi. Jednou bytostí od svého mládí, po celých 58 let, a ovládnutí to jevilo se nervosním cukáním hlavy. Druhá bytost způsobovala u ní záduchu. MUDr K. ze Sarajeva doporučil ji do mého léčení. Přišla za mnou večer do hotelového salonku a žádala mne o léčení. Pozval jsem ji na druhý den odpoledne, ale řekl jsem jí, aby to cukání hlavou nechala doma.
 
Dala se mi do smíchu a řekla, že toto cukání má již 58 let, a že jí léčení jeho stálo více než čtvrt milionu zlatých (rak.). Při tom mnoho vytrpěla, prošla různými zkouškami mnoha lékařů, a nic jí nepomohlo. »A vy tak snadno řeknete — to cukání hlavy nechte doma.«
 
Na to jsem jí odpověděl: »Přece jen to cukání hlavy necháte doma a přijdete ke mně již bez něho. Ráno jak vstanete, řeknete: Pane, Ježíši, pod Tvou ochranu se odevzdávám na celý dnešní den…« Ale jakmile jsem vyslovil toto svaté jméno, hledě jí při tom do očí, trhla sebou, a přestala cukati hlavou k velkému údivu vlastnímu i údivu hostů, a radosti lékaře, který ji ke mně poslal.
 
Druhý den byla zbavena i druhého ovládnutí, a mohla se úplně uzdravena vrátiti domů. Bez astma. Ten druhý případ léčení je tak zajímavý, že bych s jeho výkladem strávil alespoň hodinu času, což nelze v rámci dnešní přednášky.
 
Zajímavé je také to, že několik měsíců později byl jsem v B., kde jedna dáma z německé společnosti byla postižena touž chorobou, cukáním hlavy, tedy také ovládnuta. Přišla také k duchovnímu léčení do rodiny, kde jsem byl hostem, a kam se různí nemocní scházeli. Přišla po obědě, když se podávala černá káva, a já jí vypravoval uvedený případ z Abbazie. Když jsem přišel k vyslovení Ježíšova jména, hledě jí také při tom do očí, tu i ona sebou trhla a bylo po cukání hlavou, jako v prvém případě. Dokládá to, že bloudící bytosti mají ohromný respekt před tímto svatým jménem a okamžitě se vzdalují od postižených.
 
Z toho vidíte, jakou moc má víra v Ježíše, kolik utrpení již zmizelo Jeho Láskou a Jeho Mocí, a proto lituji všechny, kteří se od něho odvracejí, v Něho nevěří a při tom se diví, že je tolik utrpení mezi lidmi.
 
Svět neviditelný je Jím ovládán a všechno utrpení z neviditelna přicházející, dá se odstraniti jen vírou v Něho.

Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah