Nemoc opilství - Voda Světla

Přejít na obsah
Léčitel Bedřich Kočí - Nemoc opilství
Další choroba posedlostí jest

OPILSTVÍ

Zemře-li nějaký člověk, který se za života oddával pití, odnáší si ve svém astrálním těle i svou vášeň pijáckou. V astrálním světě nemůže však této vášně nijak ukojiti, a proto hledá mezi živými osobu, která by byla schopna přijímati jeho astrální tělo, měla náklonnost k pití a dala se tak svésti k tomu, aby ukájela pijáckou vášeň oné nešťastné bytosti. Ale i to dá se vyléčiti za součinnosti rodiny, zejména za pomoci ženy nebo matky ovládnutého.
 
Mně stačí k léčení také jen fotografie, pomocí které vzdaluji onu bytost od pijáka, a ostatní provede již někdo z rodiny. Uvedu opět určitý příklad.
 
Jeden úředník ve venkovském městě trpěl velmi takovýmto ovládnutím a denně zpil se tak, že jej často celého potlučeného občané donesli domů. Jeho žena přišla mne žádati o pomoc. Dala mi jeho fotografii, kterou jsem prozářil, a poradil jsem jí, aby odevzdávala svého muže ráno i večer pod ochranu Pánovu. Dále, aby mu nevyčítala již jeho opilství, že on za to nemůže, a také aby nikdy již neprojevila strachu, že jí muže přinesou známí opět raněného domů. Naopak, aby ode dneška projevovala vůči muži plnou důvěru. Poradil jsem jí, aby každý den ráno, když její muž odejde do kanceláře, spojila se s ním myšlenkově a vysílala za ním myšlenky plné lásky, a tím spojí se s jeho duchovním já. Dále pak aby si stále říkala: »Já vím, že jsi pořádný člověk, věřím, že již nebudeš píti, věřím, že dnes přijdeš střízlivý domů, že se dnes i ve dnech následujících ovládneš. Jsi pod ochranou Pánovou, a proto nic zlého nemá a nebude míti k tobě přístupu.
 
Tato milá paní učinila, jak jsem jí poradil, a to s nejlepším výsledkem.
 
Muž její ovšem nevěděl o ničem, co se na něho připravilo. Toho dne, kdy jeho žena začala působiti, šel jako obvykle z kanceláře kolem hostince, zastavil se před ním a říká si: »Nu, jedno mi neuškodí,« a chce jíti dovnitř, ale nemůže se hnouti z místa. Udiven řekl si, že to bude nějaké znamení, že tam nemá chodit a šel proto dál. Přišel k vinárně a povídá si: »No tak, když žádné pivo, dám si čtvrtku vína, ta mne přece nezabije.« Když ale bral za kliku u vinárny, klesla mu pojednou ruka, a zůstal udiven stát přede dveřmi, nevěda co se s ním děje.
 
Obrátil se tedy a šel k domovu, ale opět kámen úrazu. Nedaleko jeho příbytku byla kořalna, k níž vedlo několik kulatých schodů. I zde se zastavil a mudruje: »Hospodě jsem se vyhnul, do vinárny jsem nemohl, nu tak aspoň osminka rumu mi to nahradí.« Ale sotva vstoupil na druhý schod, nemohl dále. Jako by byl někdo před něho závory postavil. To bylo pro něho již příliš silné, viděl v tom nějaký významný pokyn, a proto šel domů ve zvláštní náladě. Žena přivítala jej s radostí a odměnila dobrým obědem. Po obědě se rozhovořil o příhodách, které ho potkaly na cestě z kanceláře, a liboval si, že byl ušetřen té vášně pijácké.
 
Po obědě šli společně na procházku, a protože to bylo v době vánoční, šli se podívati na náměstí, kde byl postaven veliký vánoční stromek. Když k němu došli, byli oba dojati a v muži probudilo se cosi jako vděčnost za milost v tento den mu projevenou, a začal uvažovati. Spočítal si, kolik by byl utratil asi v hospodě, vinárně, kořalně. »Víš co, maminko, to co jsem ušetřil, dám pro chudé, na něž se pod stromečkem vybírá,« a úmysl svůj také provedl. Tedy i lásku - láska vyvolala, a způsobila nový život, a nové štěstí do oné, nyní znovu spokojené rodiny.
 
Podobný případ udál se v Bratislavě. Muž po našem léčení celý týden nepil a v sobotu přinesl domů ženě celou výplatu, a s radostí konstatoval, jak je to krásné, když se zbavil tak nepěkné vášně. Žena nechala ležeti všechny peníze na stole a připravila mužovi večeři. »Podívej se« — řekl po večeři — »celý týden nevypil jsem ani sklenice piva, snad bys mi mohla přinésti alespoň domů půl litru, to přece nemůže škoditi.« Žena, netušíc nic zlého, poslechla a přinesla sklenici piva. Jakmile muž jen ochutnal, vyskočil, shrábl na stole ležící penze a jako divoch odešel do hospody, odkud se vrátil až v pondělí večer úplně zpitý a bez halíře.
 
Z toho je viděti, že má-li léčení z opilství mít trvale dobrý výsledek, nesmí se dáti postiženému, alespoň ne z počátku, příležitost k dosažení alkoholu, a s působením doma nesmí se přestati. Jen tak uchráníme své drahé od tohoto neštěstí.

Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah