Organické choroby - Voda Světla

Přejít na obsah
Léčitel Bedřich Kočí - Organické choroby
Do čtvrté skupiny
zařazuji všechny ostatní

ORGANICKÉ CHOROBY

Na otázku, které z těchto chorob jsou vyléčitelné, pravím: »Všechny nemoci jsou duchovní cestou vyléčitelné, ale ne každý nemocný je schopen toto duchovní léčení s úspěchem přijmouti.«
 
Při uzdravování těchto nemocí jest nejdůležitější víra nemocného, neboť v co věří, že se stane, stane se. Věří-li, že se jeho stav duchovním léčením zlepší, pak se skutečně jen zlepší. Věří-li, že bude úplně uzdraven, bude jistě úplně uzdraven.
 
Přichází-li nemocný se svojí skepsí, že nemůže býti uzdraven, a nebo chce to jen zkusit, zda by to šlo, pak jistě odejde ode mne tak, jak přišel.
 
Je tedy nejdůležitější podmínkou víra. Druhou, neméně důležitou podmínkou jest, aby nemocný začal žíti lepší život, a poslechl mé rady, v tomto směru mu dané.
 
Viděl jsem tisíce a tisíce přímo zázračných uzdravení, ale také mnoho jednoduchých věcí, které se nedaly odstraniti pro nevíru nemocného.
 
Neříkám také nikdy, že uzdravuji já svou silou, nýbrž tvrdím vždy, že jsem jen nepatrným nástrojem veliké Lásky Boží, která se mnou projevuje a nemocným — věřícím — pomáhá.
 
Víra jest síla, která nás spojuje přímo se Silami Božími, a Láska je síla, která nás uschopňuje, abychom sil vírou získaných, mohli použíti pro dobro svých bližních.
 
A jak lze toho dosáhnouti?
 
Na to odpovídá sám Ježíš slovy:
 
Kdo ve mne uvěří a za mnou půjde, bude konati tytéž skutky jako já, ba nad to i větší, neboť já jdu k Otci.«
 
Kéž Láska Boží provází vás na věky!

Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah